Concern Controller
ZorgAccent

Functieomschrijving

ZorgAccent is een krachtige en veelzijdige organisatie actief in zorg, welbevinden, wonen en behandeling in het werkgebied Noord West Twente & Salland. ZorgAccent biedt dag en nacht verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, bij mensen thuis of in een van de woonzorglocaties in het werkgebied.

 

Bij ZorgAccent werken ruim 2800 medewerkers en ruim 1250 vrijwilligers. De professioneel opgeleide  zorgmedewerkers werken geheel zelfstandig om bewoners en cliënten zo goed en persoonlijk mogelijke zorg te bieden. Zij maken de professionele keuzes en afwegingen in hun dagelijkse werk. Dat kunnen ze goed, omdat ze een erkend diploma hebben behaald én de nodige werkervaring hebben. Zij staan in de ‘frontlinie’ en krijgen alle ruimte om binnen kaders en in afstemming met de bewoner/cliënt of contactpersoon te doen wat nodig is. Onderdeel van Stichting ZorgAccent is ZorgAccent Huishoudelijke Hulp B.V. waar vanuit WMO hulp en ondersteuning in het huishouden bij cliënten thuis wordt geboden.

 

ZorgAccent streeft ernaar om de organisatie zo simpel mogelijk te houden en de inzet van ondersteunende diensten zoveel mogelijk af te stemmen op wat bewoners/cliënten of medewerkers nodig hebben. Wanneer er sprake is van langetermijnvraagstukken en invoering van nieuwe wetten en regels, bestudeert het panoramateam hoe dit vraagstuk of een nieuwe wet vanuit de bedoeling, passend bij de visie en werkwijze van ZorgAccent kan worden vorm gegeven. Kortom, een zelfsturende organisatie tot in de haarvaten. Het panoramateam is er om de helicopterview, de koers en een gezonde bedrijfsvoering van ZorgAccent te bewaken. Zij ondersteunt, coacht en vormt zo nodig een hitteschild voor de medewerkers. Het panoramateam bestaat uit een adviseur met de expertise P&O, een directiesecretaris/programmamanager lijn 1-2, een concerncontroller, twee directeuren en de bestuurder. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de drie organisatieonderdelen van ZorgAccent: wijkverpleging, woonzorg en de B.V.

 ZorgAccent Huishoudelijke Hulp. De bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid voor de hele organisatie. Het panoramateam stemt zoveel mogelijk rechtstreeks af met medewerkers, bewoners/contactpersonen/cliënten. Ook de ondernemingsraad, cliëntenraad en de raad van toezicht kijken met ons mee, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.  

 

Over de vacature

De concern controller is een nieuwe functie binnen ZorgAccent, waarbij je de kans wordt geboden om in samenspraak met je collega’s van het panoramateam de rol verder vorm en inhoud te geven.

De nieuwe concern controller heeft hart voor de zorg en heeft er plezier in om anderen de ruimte te geven om te leren en door te ontwikkelen. Je denkt van nature in mogelijkheden, stelt  afhankelijk van de situatie, helpende dan wel  kritische vragen. Je wordt gedreven door het zo simpel mogelijk maken en houden van processen en kan op het juiste moment als sparringpartner op strategisch en tactisch niveau een ander perspectief inbrengen. Een integere collega, een verbinder en inspirator.

Je komt te werken in een organisatie met een visie op het gelijkwaardig verdelen van eigenaarschap waarbij de focus bij vakmensen ligt. Je meerwaarde ligt in het stimuleren en ontwikkelen van het vakmanschap bij je collega’s. Dit doe je vanuit een samenwerkende, verbindende houding. Je werk is afwisselend en vraagt om voortdurend schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch denken, werken en adviseren. Je krijgt de ruimte om vanuit je persoonlijke drive en deskundigheid collega’s mee te nemen en te inspireren om de ondersteuning zo optimaal mogelijk te laten functioneren ten dienste van de tactische en strategische doelstellingen van ZorgAccent. Je bent het onafhankelijke geweten van de organisatie richting de ondersteuning, het panoramateam, de raad van bestuur en de raad van toezicht. Je bent een gewaardeerde sparringpartner die waarde toevoegt voor velen!

Concreet betekent dit dat je:

 • gevraagd en ongevraagd adviseert over het optimaliseren en vereenvoudigen van organisatie brede, kritische bedrijfsprocessen en inspireert collega’s om te leren. Je biedt een veilige leeromgeving waarin fouten gemaakt mogen worden. Je stimuleert verbindingen tussen teams en professionals.
 • meewerkt aan het door ontwikkelen en bewaken van het financiële kompas, mede met de business controllers en het panoramateam en maakt hierin voortdurend de koppeling met de strategische koers en doelstellingen van ZorgAccent.
 • een belangrijke rol speelt in het verkoopteam richting gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren. Weet hierin vernieuwende perspectieven in te brengen waardoor de financiële positie van ZorgAccent wordt verstevigd.
 • regelmatig het vraagstuk of ZorgAccent het optimaal haalbare doet in de maatschappelijke taak die zij heeft, binnen gezonde voorwaarden, agendeert, bewaakt en toetst.
 • de informatiehuishouding (data, it, financiën, kwaliteit) bewaakt en toetst op geschiktheid en integriteit voor besluitvorming door het panoramateam.
 • zorg draagt, in afstemming met de bestuurder, voor tijdige en juiste informatievoorziening aan de auditcommissie van de raad van toezicht en ook de bestuurder en raad van toezicht gevraagd en ongevraagd advies geeft.
 • een belangrijke rol hebt in het verder ontwikkelen en verbeteren van een bij de organisatiefilosofie passende inrichting van risicomanagement/AO/IC.
 • een adviserende en sparringpartner rol hebt richting het ICT team en meebouwt aan samenhang en cohesie tussen ICT, AVG en informatieveiligheid. Je brengt in regionale overleggen rondom informatie-uitwisseling in de zorg (regio architectuur) de gezichtspunten van de VVT (zorg)professionals in, zodat zij hun werk in de keten effectief kunnen doen.
 • met de betrokken vakspecialisten op de verschillende vakgebieden (o.a. ICT, vastgoed, financiën) afstemming zoekt over verdere ontwikkeling op het gebied van digitalisering, informatieveiligheid, financiële planning & control cyclus, investeringsvoorstellen, bedrijfswaarderingen, fiscaliteit,en treasury, externe verantwoording, management letter en de jaarrekening.
 • het subsidielandschap kent of leert kennen en bij kansen verbindingen initieert waarbij optimaal subsidiemogelijkheden worden benut. Hierbij ben je de aanjager richting de betrokken uitvoerende teams.
 • contacten onderhoudt met belangrijke stakeholders voor ZorgAccent.

Functie eisen

Binnen de ondersteuning van ZorgAccent werk je samen met ongeveer 70 collega’s vanuit verschillende vakgebieden die bijdragen aan de zorg en begeleiding van onze bewoners, cliënten, vrijwilligers en andere betrokkenen. Je bent onderdeel van het panoramateam, staat naast de directeuren en neemt deel aan de auditvergaderingen van de raad van toezicht. De bestuurder is je directe leidinggevende.

Inschaling

Het salaris is marktconform en er is enige flexibiliteit in de overeen te komen uren.

Bijzonderheden

ZorgAccent laat zich bij deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt van Partners at Work. Na de eerste screening en diepte-interview met Partners at Work volgen twee gesprekken met de volgende sollicitatiecommissies:

 • de bestuurder, business controller, ict adviseur, en p&o adviseur
 • de directeur woonzorg, directeur wijkverpleging, programmamanager lijn 1&2/bestuurssecretaris en een lid van de raad van toezicht.

Het inwinnen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure. Voor nadere informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Karen Kragt op 035 - 548 0760
of 06-51149984.

[email protected]

 

Ben je geïnteresseerd, upload dan je CV en motivatie via:https://partnersatwork.nl/vacatures/

      

Type Vacature
Organisatie ZorgAccent
Locatie Almelo
Postcode 7604 AD
Werkveld Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Opleidingsniveau HBO+
Arbeidstijd Part time
Uren van 28
Uren tot 28
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Informatie verkrijgen bij Karen Kragt op 035 - 548 0760 of 06-51149984. [email protected]
Functie(s) Financieel-economisch medewerker
Publicatiedatum 23-05-2022
Reageer voor 31-12-2022
Nummer 111111
Doorsturen Bekijk PDF