Lid Raad van Commissarissen Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT)
Spoedzorg Huisartsen Twente

Functieomschrijving

Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT) is een zorginstelling die spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren verleent aan de patiënten van de huisartsen in de gemeenten Enschede, Haaksbergen, Oldenzaal, Losser, Dinkelland, Hengelo, Borne en Hof van Twente (m.u.v. Markelo). De spoedeisende huisartsenzorg wordt verleend vanuit drie Spoedposten, te weten Enschede Hengelo en Oldenzaal. 

In verband met de afloop van de statutaire zittingstermijn zoekt Spoedzorg Huisartsen Twente per 1 juli 2019: Een lid voor de Raad van Commissarissen met financiële achtergrond, affiniteit met de zorg en aantoonbare bestuurlijke ervaring.

 

 

Functie eisen

Onderstaand treft u de algemene profielschets voor de Raad van Commissarissen van Spoedzorg Huisartsen Twente aan: 

Kennis en ervaring

Bestuurlijke ervaring, dan wel inzichten

 • Minstens 2 leden van de Raad van Commissarissen hebben bestuurlijke ervaring in grote en/of complexe organisaties.
 • De overige leden hebben die ervaring (nog niet), maar kunnen op bestuurlijk en strategisch niveau denken.

Branchekennis

 • Minstens 1 lid heeft inhoudelijke brede kennis van en ervaring in de zorg. Dat wil zeggen kennis van strategische vraagstukken die in de zorg in het algemeen en huisartsenzorg / acute zorg in het bijzonder spelen en gevoel voor dat soort organisaties (met professionals) en hun politieke en maatschappelijke context. Dat lid dient in staat te zijn om ondanks de eigen specialisaties een onafhankelijke visie te hebben, om zo zijn/haar brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de Raad van Commissarissen en de Directie.
 • De overige leden houden zich gedurende de functie als commissaris op de hoogte van ontwikkelingen in de huisartsenzorg / acute zorg.

Patiëntenbelang

Minstens 1 lid heeft ervaring en/of affiniteit met het behartigen van belangen van patiënten in relatie tot zorgaanbieders.

Bedrijfsleven en (semi)-publieke organisaties

 • Minstens 1 lid heeft ervaring in het bedrijfsleven. Hij/zij weet wat het is om in een marktomgeving te functioneren en te ondernemen.
 • Minstens 1 lid heeft ervaring bij (semi)-publieke organisaties. Hij/zij kent en heeft gevoel voor de bijzondere context van de organisatie die functioneert in een publiek domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan tal van overheidsbepalingen.
 • Bij voorkeur heeft dit lid ook affiniteit met bedrijfskundige-, organisatiekundige of HRM-achtige vraagstukken.

Financiële deskundigheid

Minstens 1 lid heeft dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat hij/zij op dat gebied kritisch toezicht kan houden op de financiën van Spoedzorg Huisartsen Twente en een hoogwaardig klankbord voor de directie kan zijn. Dat betekent dat hij/zij financiële cijfers kan interpreteren, ‘erachter’ kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn.

Juridische deskundigheid

Minstens 1 lid heeft ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van juridische (arbeids) vraagstukken in professionele organisaties.

Verankering in de regio en inbreng van ‘buiten’

 • Een deel van de Raad van Commissarissen heeft bij voorkeur een zekere verankering in de regio. Zij maken deel uit van regionale netwerken waardoor zij voeling houden met wat er in de regio leeft (onder meer bij potentiële patiënten en medewerkers), waardoor zij zicht hebben op de (zorg)infrastructuur en andere voor Spoedzorg Huisartsen Twente relevante terreinen en relevante contacten hebben. Echter, zonder aan onafhankelijkheid in te boeten.

Vaardigheden en persoonlijkheid

Betrokkenheid en tegelijk met handen op de rug opereren

 • Alle leden hebben affiniteit met huisartsenzorg / acute zorg en voelen zich betrokken bij wat er speelt.
 • Zij weten tegelijk de afstand te houden die past bij de toezichtfunctie.
 • Zij weten ook wanneer het nodig is om dichter bij te komen en eventueel zelfs te interveniëren.

Snel overzicht en inzicht verwerven

De leden weten met informatie op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom Spoedzorg Huisartsen Twente en in complexe strategische vragen. Dat betekent dat zij over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan.

Doortastend besluiten

De leden zijn besluitvaardig. Zij kunnen en willen de verantwoordelijkheid nemen voor besluiten en durven waar nodig te handelen.

Proactieve houding en gedrag

 • De leden wachten niet alleen af en reageren op de inbreng van bestuur en collega-commissarissen, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken.
 • Zij zijn een kritische en alerte sparringpartner.

Goed ontwikkelde maatschappelijk antenne en geweten

 • Als maatschappelijke onderneming heeft Spoedzorg Huisartsen Twente te maken met vele, soms tegenstrijdige belangen binnen en buiten de organisatie. Daarvoor hebben de leden van de Raad van Commissarissen oog en dit weegt mee in hun oordeels- en besluitvorming.
 • De Raad van Commissarissen ziet verder toe op de ‘deugdelijkheid’ van het bestuur en de aansluiting bij algemeen geldende maatschappelijke waarden en normen (gewetensfunctie).

Samenwerken in teamverband

De leden zijn gericht op het werken in teamverband, ondermeer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van anderen meenemen in de oordeels- en besluitvorming) en door bij te dragen aan een open kritisch klimaat.

In staat tot kritische zelfreflectie

De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap.

Overige

Onafhankelijkheid

 • Er zijn geen nauwe persoonlijke of  zwaarwegende zakelijke banden met collega-commissarissen, directieleden, medewerkers, coöperatieleden of belangrijke externe belanghebbenden van Spoedzorg Huisartsen Twente, waardoor er op structurele basis belangenverstrengelingen zijn of tenminste de verdenking daarvan kan ontstaan.
 • De leden kunnen onbevangen opereren tegenover de directie en collega-commissarissen en ten opzichte van issues die spelen voor Spoedzorg Huisartsen Twente.

Geheimhouding

Er wordt  geen vertrouwelijke informatie in welke vorm dan ook aan derden gedaan over patiënten, personele kwesties of de organisatie.

Gemengde samenstelling

Gestreefd wordt naar een adequate verdeling tussen mannen en vrouwen (intentie is minimaal één vrouw).

Tijd

Leden van de Raad van Commissarissen kunnen voldoende tijd beschikbaar maken.

Inschaling

Het betreft een bezoldigde functie.

Bijzonderheden

De selectiegesprekken zijn gepland op 7 mei 2019.

Via het directiesecretariaat, kunt u nadere informatie inwinnen over de vacature.

Het directiesecretariaat is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag telefoon (088) 555 11 00 of per e-mail via j.leferink@sht.nl

Type Vacature
Organisatie Spoedzorg Huisartsen Twente
Locatie SHT, Spoedposten Enschede, Hengelo en Oldenzaal
Postcode 7512 AA
Stad Enschede
Werkveld Huisartsenzorg
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Part time
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd
Informatie verkrijgen bij Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. J.H.M. Leferink - 088-5551100 (ma-di-do)
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 08-03-2019
Reageer voor 05-04-2019
Ingangsdatum 01-07-2019
Nummer 44221
Doorsturen Bekijk PDF

Spoedzorg Huisartsen Twente

Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT) is een zorginstelling die tot doel heeft spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren te verlenen.

Meer over Spoedzorg Huisartsen Twente