Lid Raad van Toezicht Trias Jeugdhulp
Trias

Functieomschrijving

Kerntaken

De manier waarop wij onze kerntaken willen verrichten is gebaseerd op een aantal leidende principes binnen Trias jeugdhulp. Zo vinden wij dat elk kind of elke jongere het recht heeft zich binnen een zo thuis en veilig mogelijke situatie te ontwikkelen/op te groeien. Hierbij is het uitgangspunt de jongere, die met behulp van een professional van Trias, en samen met belangrijke personen in zijn of haar leven, bepaalt hoe zijn/haar leven weer op orde gebracht kan worden.

Wij streven ernaar te doen wat werkt, passend bij de zorgvraag en haalbaar binnen de financiële kaders. Onze medewerkers zijn professionals, die bewust en systemisch handelen. Met bewust wordt hier bedoeld dat medewerkers weten op welk moment hun deskundigheid het meest tot zijn recht komt en op welk moment deskundigheid van anderen ingezet moet worden. Systemisch handelen wordt ondersteund met richtlijnen uit de jeugdzorg en practice based methodieken. Onze begeleiding en behandeling zijn van tijdelijke aard, met een duurzaam resultaat: totdat een jongere zelfstandig, eventueel met ondersteuning van het netwerk en/of voorliggende voorzieningen, weer verder kan.

Trias Jeugdhulp is onderdeel van de keten van zorg aan jeugdigen, wat inhoudt dat wij samenwerken. Wij vinden dat concurreren niet bijdraagt aan betere zorg voor de cliënt of het optimaal functioneren van de keten. Samenwerken en kennis en expertise overdragen wel. Verbinden, vertrouwen, veiligheid, vindingrijk en verantwoordelijkheid zijn onderliggende waarden.

 

Besturingsmodel

Trias Jeugdhulp heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De organisatie is ingericht volgens het Raad van bestuur - Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden.

 

Trias Jeugdhulp hanteert de Governancecode Zorg 2017. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vergaderen in de regel zes tot zeven keer per jaar. Daarnaast wordt jaarlijks een locatiebezoek afgelegd en vindt een brainstormsessie plaats waar alle medezeggenschapsraden bij aanwezig zijn.  Daarnaast nemen de leden van de Raad van Toezicht afwisselend, eenmaal per jaar, deel  aan  een overleg met de jongerenraad/cliëntenraad, de pleegouderraad en de ondernemingsraad.

 

De RvT kent drie deelcommissies: commissie Kwaliteit & Veiligheid, de Auditcommissie en de remuneratiecommissie. De nieuwe toezichthouder levert primair een bijdrage aan de commissie Kwaliteit & Veiligheid (minimaal 4 x per jaar). Jaarlijks evalueert de RvT haar eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Bestuur en wordt de relatie tussen beiden besproken.

 

Bij de samenstelling van de RvT is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en met spreiding van deskundigheden en achtergronden. De RvT heeft een toezichthoudende taak, fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en vervult een klankbordfunctie voor de bestuurder. Zij staat de Raad van Bestuur, waar nodig, terzijde met advies en reflectie.

Functie eisen

Profiel

De jeugdhulp is na de transitie van de jeugdzorg in 2015 nog volop in transformatie. Dat zorgt voor uitdagende vraagstukken voor Trias en haar Raad van Toezicht. Voor de vrijkomende positie is Trias Jeugdhulp dan ook op zoek naar een kandidaat met ruime en brede kennis en (bestuurlijke) ervaring in de (jeugd)zorg. Tevens zijn de volgende kenmerken van belang:

 

Inhoudelijk heeft hij of zij:

 • een sterke affiniteit met en een heldere visie op de jeugdzorg
 • ervaring met en/of is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de transformatie van de (jeugd)zorg en de effecten hiervan op de (toekomstige) dienstverlening aan cliënten.
 • visie op en inzicht in de maatschappelijke en politieke gedachtevorming over de ontwikkelingen in de jeugdzorg en de gevolgen daarvan op strategisch niveau.
 • heeft inzicht in de risico’s en beheersingsmaatregelen van een zorgorganisatie.
 • zorginhoudelijke en of bestuurlijke ervaring

 

Als toezichthouder heeft hij of zij:

 • een heldere visie op vernieuwing in toezicht houden, zoals toezicht op netwerken en/of zeggenschap van cliënten;
 • kennis van toepassing van de Governance Code Zorg;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • voldoende tijd beschikbaar om het lidmaatschap te kunnen vervullen en is flexibel in de momenten waarop die tijd soms wordt gevraagd.
 • kennis en/of ervaring met Blended werken
 • voldoende kennis van medezeggenschap. Medezeggenschap is een belangrijk onderwerp binnen de organisatie.

 

 

Inschaling

Honorering

Het honorarium is gebaseerd op de normen zoals opgesteld door de NVTZ.

Bijzonderheden

Sollicitatie

Reageren? U kunt uw motivatiebrief en CV tot en met 19 maart 2021 sturen aan Marie van der Vegte (medewerker P&O) via werken@triasjeugdhulp.nl.

 

Type Vacature
Intern nummer 007-2021
Organisatie Trias
Locatie Trias te Zwolle
Postcode 8011CM
Stad Zwolle
Werkveld Jeugdhulpverlening
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 8
Uren tot 8
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd
CAO Jeugdhulpverlening
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Zie vacature
Functie(s) Manager overig hoger kader
Publicatiedatum 08-02-2021
Reageer voor 19-03-2021
Nummer 57570

Trias

Trias biedt met 320 professionals én ruim 450 pleegouders ondersteuning bij opgroeien en opvoeden in Overijssel. Wij bieden onze hulp bij voorkeur thuis, of in de directe omgeving van de cliënt. Voor meer informatie: www.trias-groep.nl.

Meer over Trias