Voorzitter Raad van Toezicht
Zorggroep Solis

Functieomschrijving

Solis zoekt een generalist als voorzitter van de RvT met een onderscheidend maatschappelijk profiel, brede en gezaghebbende bestuurlijke ervaring en bekend met de samenleving in Deventer                                                   

Solis biedt een uitgebreid pakket aan dienstverlening in de ondersteuning van kwetsbare ouderen in de samenleving in Deventer en omgeving. Dit betreft zorg, wonen en welzijn waarin de ondersteuning is gericht op het zoveel mogelijk behouden van regie op het eigen leven. Locaties zijn gevestigd in de stad Deventer en in de regio Salland en functioneren als spil in de wijk. De omzet is circa € 48 mio. Bij Solis werken circa 1.000 zeer betrokken medewerkers en 500 vrijwilligers.

Solis biedt maatwerk afhankelijk van de zorgbehoefte, in eerste instantie georganiseerd rondom thuis en complexe zorg en behandeling als thuis niet meer kan. Er is specifieke kennis opgebouwd rond bijzondere doelgroepen cliënten. Solis verleent wijkzorg-verpleeghuiszorg, korte en langdurige revalidatie, huishoudelijke hulp, een beschutte woonomgeving en heeft ook een hospice. Solis werkt met zgn. maatwerk-arrangementen. Om elkaar te ondersteunen en te versterken in het aanbod van gespecialiseerde zorg werkt Solis samen met o.a. Dimence (GGZ). Bijzonder en kenmerkend voor Solis is de diepgewortelde verbinding in de stad Deventer, vanuit een lange historie. Solis is in 1267, de tijd van de Moderne Devotie, opgericht als gasthuis voor mensen in nood en ontstaan uit de “Caritas” en “de bekommering om de kwetsbaren en afhankelijken”. Juist vanwege die intensieve binding met de stad zijn wij voor Solis op zoek naar een voorzitter van de Raad van Toezicht die vanuit zijn/haar maatschappelijke en sociale activiteiten zichtbaar betrokken is bij Deventer en omgeving.

Missie Visie en Kernwaarden

Solis heeft een algemene grondslag en dit betekent dat in de uitvoering van de dienstverlening iedere sociale en religieuze achtergrond en het daarbij behorende leefklimaat worden gerespecteerd. De kernwaarden zoals privacy, erkenning, respect voor de autonomie en wederzijdse betrokkenheid spelen een leidende rol in de zorg- en dienstverlening, in de omgang tussen collega’s en ook bij het maken van keuzes. Solis gelooft dat ieder individu heel goed in staat is om samen met zijn/haar omgeving het eigen leven vorm te geven. Solis ondersteunt dus alle kwetsbare ouderen in de samenleving om hen zoveel mogelijk regie over het eigen leven te laten behouden. Familieleden, mantelzorgers, buurt en vrijwilligers staan gezamenlijk rondom de mens, hun zelfstandigheid wordt hiermee zoveel mogelijk ondersteund. Professionele hulp wordt ingeschakeld op het moment dat dit vermogen minder wordt. Loyaliteit en vertrouwen staan hoog in het vaandel en er wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid. Continuïteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid zijn daarin belangrijke voorwaarden.

Succesbepalende factoren

Klantgericht                 De cliënt staat centraal

Innovatief                    Wij zijn vernieuwend en treden graag buiten de gebaande paden

Verbinden                    Wij delen actief kennis en kunde

Koersvast                     Wij houden vast aan de uitgezette koers

Doelgericht                  Wij hebben een duidelijk doel voor ogen

Speerpunten

 • één voordeur: Solis wil bereikbaar zijn via een eenduidige en herkenbare voordeur. Vanaf deze voordeur weten cliënten precies wat ze wel en niet van Solis mogen verwachten;
 • vrijwilligers: via vrijwilligers wordt de cliënt en zijn directe mantelzorg ondersteund en ontlast;
 • samenwerking op het gebied van zorgverlening: Solis zoekt samenwerking met andere partijen op basis van de vraag van de cliënt;
 • wijk en beschutte woonvormen zijn de spil in de wijk. Solis werkt samen met andere organisaties of burgerinitiatieven om o.a. maaltijdvoorziening voor de cliënten met de laagste inkomens betaalbaar te houden;
 • netwerkpartner: samenwerking intern en extern binnen de ketenzorg op het gebied van kennisdeling.

Governance

Solis kent een eenhoofdige Raad van Bestuur, de heer drs. P.L. Smoorenburg MBA RC EMFC en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Beleidsvoorbereiding en afstemming met de leidinggevenden vindt plaats in het MT en het stafoverleg. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken en staat de Raad van Bestuur terzijde met gevraagd en ongevraagd advies. Voor de werkwijze van zowel Bestuur als Toezicht zijn reglementen vastgesteld. De medezeggenschapstructuur voor medewerkers is centraal geregeld in de ondernemingsraad (OR). De medezeggenschapstructuur van cliënten is geregeld via een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden (CR).

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is een collegiaal orgaan. Dit houdt in dat ieder lid verantwoordelijk is voor de aan de Raad van Toezicht toebedeelde taken. De Raad kent een Remuneratiecommissie, een Auditcommissie en een commissie Kwaliteit van Zorg. Aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is één keer mogelijk. Conform het rooster van aftreden heeft recent een tweetal wijzigingen plaatsgevonden, heel specifiek voor de aandachtsgebieden Zorg & Kwaliteit en Bedrijfsvoering & Vastgoed. Per 1 januari 2021 ontstaat een vacature voor de positie van voorzitter.

De huidige samenstelling per augustus 2020 is als volgt:

 • De heer A.A.P.A.M. van der Heyden, voorzitter (vacature);
 • De heer M.H.J. Hoek MBA, vicevoorzitter (financiën);
 • De heer J.J.B. Baake RA, lid (financiën);
 • Mevrouw drs. E.M. Zijp MHA MHBA, lid (zorg & kwaliteit);
 • Mevrouw mr. L.L. Vis, lid (vastgoed en ondernemingsraad);
 • Mevrouw G.M.C. Walter, lid (bedrijfsvoering en vastgoed).

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

 • zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur;
 • zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 • houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie;
 • functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur;
 • zijn van werkgever van de Raad van Bestuur;
 • goedkeuren van strategische of belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur, waaronder de begroting, de jaarrekening en het strategisch beleid.

Functie eisen

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij de statuten en bijbehorende reglementen die gelden voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kennen en onderschrijven en hebben:

 • een academisch werk- en denkniveau; in staat analytisch te denken;
 • affiniteit met en visie op:
  -  de activiteiten, doelgroep, missie en visie, doelstelling en kernwaarden en zorgfunctie van Solis;
  - actuele en eigen specifieke vakinhoudelijke kennis over (ontwikkelingen in de) zorgsector;
 • brede bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie Solis stellen;
 • het vermogen en de attitude om:
  - de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
  - zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
  - het beleid van Solis en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • relevant eigen netwerk en externe informatiebronnen;
 • voldoende beschikbaarheid en inzet.

Ieder lid van de Raad van Toezicht is / heeft / toont in persoonlijkheid en gedrag:

 • ontvankelijk, met aandacht luisterend, observerend;
 • authenticiteit en een onafhankelijke opstelling;
 • integriteit en vertrouwen;
 • communicatief sterke vaardigheden;
 • een positief kritische houding;
 • moed en doortastendheid;
 • verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren en is bereid tot kwetsbaarheid;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen om advies en toezicht zowel individueel als in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • gezaghebbend.

Specifiek voor de voorzitter van de Raad van Toezicht
De voorzitter van de Raad van Toezicht herkent zich in het algemene profiel van de Raad van Toezicht.

Specifiek heeft de voorzitter overzicht, doorziet de integraliteit en verbanden tussen complexe vraagstukken en dilemma’s en weet de verschillende aspecten daarvan inzichtelijk te benoemen en helder te maken. De voorzitter bezit natuurlijk gezag en combineert bescheidenheid met daadkracht als dat nodig is, kan op metaniveau acteren. De voorzitter zorgt ervoor dat de leden van de Raad van Toezicht hun klankbordrol, werkgeversrol en de formele toezichtrol in de vergadering kunnen blijven scheiden.

De voorzitter heeft in de directe relatie met de Raad van Bestuur een meer specifieke rol en verantwoordelijkheid en realiseert zich dat deze daarin de Raad van Bestuur niet stuurt, maar een beïnvloedende, stimulerende en enthousiasmerende rol heeft. In de samenwerking met de Raad van Bestuur opereert deze vanuit zorgvuldig werkgeverschap, op een zorgvuldige wijze.

Hetzelfde wordt verwacht in relatie tot de leden van de Raad van Toezicht, ook met betrekking tot de dialoog en besluitvorming in de Raad van Toezicht en haar samenspel met de Raad van Bestuur.

De voorzitter stelt in overleg met de Raad van Bestuur de agenda van de Raad van Toezicht vergaderingen op.

Als basisprincipe geldt en hanteert hij/zij dat alle informatie uit de Raad van Bestuur binnen de Raad van Toezicht wordt gedeeld (met een enkele uitzondering op betrekkingsniveau).

In de rol naar de ondernemingsraad en cliëntenraad is gevoel en aandacht voor onderwerpen en is de voorzitter in staat om op een constructieve wijze het contact met hen onderhouden.

De voorzitter:

 • heeft een onderscheidend, toonaangevend, maatschappelijk, generalistisch profiel en heeft bij voorkeur een verbinding met Deventer;
 • heeft kennis van en ervaring met complexe organisatievraagstukken;
 • beschikt over enige juridische kennis;
 • is op de hoogte van de relevante trends en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, is zich bewust van de strategische consequenties ervan voor Solis;
 • heeft het vermogen om vanuit maatschappelijke context naar de zorg te kijken;
 • is authentiek en onafhankelijk;
 • is een innovatief denker, gericht op kansen en mogelijkheden;
 • heeft aantoonbaar gevoel en oprechte belangstelling voor ouderenzorg en alles wat daarmee samenhangt;
 • herkent en onderkent gevoeligheden, is sociaalvaardig in pijnlijke situaties en conflicten en is in staat opbouwend om te gaan met tegenstellingen binnen de Raad van Toezicht of met de Raad van Bestuur en deze op constructieve wijze tot een oplossing te brengen;
 • heeft in ruime mate (natuurlijk) gezag en uitstraling en kan andere leden van de Raad van Toezicht effectief ondersteunen in hun rol en in onderlinge verhoudingen;
 • heeft oog voor en bewaakt de gelijkwaardige inbreng van de leden van de Raad van Toezicht, als ook de kwaliteit van het functioneren van de Raad van Toezicht en haar individuele leden;is op authentieke wijze in staat verbinding te maken met de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur alsmede de medezeggenschap gremia en andere medewerkers van de organisatie, inspireert en motiveert hen;
 • haalt het maximale uit de dialoog en is staat een goede samenvatting te geven van (gedeelde) meningen en visies;
 • heeft voldoende tijd beschikbaar en is toegewijd om de rol van voorzitter te vervullen;
 • is bekend met governance vraagstukken en bewaakt de zorgvuldigheid en integriteit van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 • is zich bewust van de limiteringsregeling met betrekking tot het aantal toezichthoudende functies en combinaties met bestuursfuncties.

Inschaling

Honorering
De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding gebaseerd op WNT 2, klasse III.

Bijzonderheden

Solliciteren en procedure
Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met E.M.H. (Ellen) van den Hoven of mr. J.A.M.L. (Jos) Houben MC van Crown Gillmore BV (033 – 28 58 700). Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen via de website van Crown Gillmore BV www.crowngillmore.nl. De reactietermijn sluit 27 september a.s. Het streven is de procedure af te ronden voor 31 oktober 2020.

Data voor kennismakingsgesprekken worden in een later stadium vastgesteld. Na een zorgvuldige selectieprocedure bij Crown Gillmore zullen circa 2/3 potentieel geschikte kandidaten voor een definitieve selectie, kennismaken met de leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, leden van het MT en een afvaardiging van de OR en CCR.

Ter voorkoming van belangenverstrengeling is het vermelden van alle hoofd- en nevenfuncties een vereiste.

Type Vacature
Organisatie Zorggroep Solis
Locatie Zorggroep Solis in Deventer
Postcode 7413AP
Stad Deventer
Werkveld Overig
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd Part time
Arbeidsovereenkomst Nader te bepalen
Functie(s) Manager overig hoger kader
Publicatiedatum 01-09-2020
Reageer voor 27-09-2020
Nummer 54520
Doorsturen Bekijk PDF

Zorggroep Solis

Zorggroep Solis verleent sinds 1267 zorg aan mensen in Deventer en omgeving. We weten de weg in de zorgwereld. Van begin tot begeleiding in de laatste levensfase. Tot Zorggroep Solis behoren: woonzorg- en revalidatiecentrum PW Janssen, De Bloemendal, Groote & Voorster, St Jurriën en Spikvoorde, Hospice de Winde, Ortis paramedische praktijken, Vte en Buro Saartje voor bemiddeling in huishoudelijke hulp. Zorggroep Solis heeft bovendien een chronische pijnkliniek en een centrum voor palliatieve dag- en intervalzorg.

Meer over Zorggroep Solis