Lid Raad van Toezicht (met medische achtergrond)
Zorg-Advies Twente

Functieomschrijving

Zorg-Advies Twente

Zorg-Advies Twente heeft al meer dan 10 jaar haar wortels in de regio Twente.

Zorg-Advies Twente is een visie gedreven zorgorganisatie die diensten aanbiedt op het gebied van wijkzorg, ambulante begeleiding en dagbesteding.

De kernwaarden sluiten nauw op de mensvisie aan en geven handvatten voor het dagelijks handelen. Het zijn Persoonlijk, Effectief en Doelgericht.

Organisatiestructuur

Zorg-Advies Twente heeft een wendbare en flexibele organisatiestructuur en kan daarmee inspelen op de dynamiek in de externe omgeving.

Op concernniveau is de medezeggenschap voor cliënten geregeld in de Cliëntenraad.
Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website: www.zorgadviestwente.nl

Lid Raad van Toezicht

Zorg-Advies Twente hanteert de Zorgbrede Governancode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

· continuïteit van de organisatie;

· realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;

· kwaliteit en de veiligheid van de zorg;

· strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;

· opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;

· financiële verantwoording en sturing;

· naleving van wet- en regelgeving;

· verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van het Directie en op de algemene gang van zaken bij Zorg-Advies Twente. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Directie en vervult hij de werkgeversrol richting Directie. De werkwijze van de Raad van Toezicht is omschreven in het reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, incl. de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De Raad van Toezicht komt volgens de statuten minimaal 4 keer per jaar bijeen. Tot slot houden de leden van de Raad van Toezicht contact met de organisatie door deelname aan bijvoorbeeld werkbezoeken, adviesdagen en ontmoetingen met het management.

De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorg gerelateerde kennis, financieel economische expertise en bestuurlijke kennis. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

· bijdragen aan toegankelijke, kwalitatief goede cultuur sensitieve zorg;

· verstevigen van de positie van Zorg-Advies Twente als aantrekkelijke werkgever;

· de inzet van innovatieve zorgtechnologie met aandacht voor een goede balans tussen sociale en technologische innovatie;

· verder verstevigen van verbindingen met samenwerkingspartners in de zorgketen;

· de ontwikkeling van plannen voor het opzetten van een cultuur sensitieve woonzorgcentrum;

· verder ontwikkelen van visie gestuurd leiderschap.

Raad van Toezicht:

· strategisch georiënteerde gesprekspartner en in staat proactief mee te denken over strategische vraagstukken. Weet hierbij ook verbindingen te leggen naar nieuwe businessconcepten;

· oprecht betrokken, communicatief vaardig;

· integer, sterk relatiegericht;

· toegankelijk, aanspreekbaar, bemoedigend en stimulerend;

· onafhankelijk, onbevooroordeeld, proactief, doortastend en kritisch;

· goed ontwikkeld probleemoplossend en analytisch vermogen om complexe en gevarieerde probleemgebieden snel te doorgronden en verbanden te kunnen leggen;

· gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldigheid het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’. Is in staat om goed om te gaan met verschillende belangen.

Functie eisen

· Academisch denk- en werkniveau.

· Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en kwaliteiten, gezaghebbend zonder dominant te zijn.

· Heeft kennis van de zorgsector en een scherp zicht op algemene maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het werkveld van Zorg-Advies Twente.

· Affiniteit met cliëntparticipatie en medezeggenschap in de gezondheidszorg.

· Geeft inhoud aan de klankbordfunctie dus het vermogen om op strategisch niveau te kunnen denken en om de strategie, richting en keuzes en het organisatiebeleid te kunnen toetsen.

· Is bekend met de issues van corporate governance, heeft inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Directie alsmede een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

· Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

· Brede maatschappelijke binding en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt.

· Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zorg- Advies Twente stellen en daaruit volgende mogelijke risico’s.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid, professionele ontwikkeling

· Ervaring als specialist ouderengeneeskunde of als huisarts, bij voorkeur ervaring in een strategische managementfunctie.

· Heldere visie op landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de VVT-sector, gecombineerd met een goed conceptueel en strategisch denkvermogen.

· Kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten en professionals in het werkveld van Zorg-Advies Twente en heeft een heldere visie op de zorg en dienstverlening voor cliënten.

· Heeft kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen van zorgorganisaties en de hiermee verband houdende auditing en certificering.

· Heeft een visie op de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen, zoals e-health en robotisering, en de impact daarvan op de zorgverlening.

· Een passend professioneel netwerk is een pre.

· Ervaring als toezichthouder is gewenst.

· Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Inschaling

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

Verwachte startdatum: 01-05-2023

Soort dienstverband: Parttime

Salaris: €75,00 per uur

Type Vacature
Organisatie Zorg-Advies Twente
Locatie Zorg-Advies Twente
Postcode 7531 AC
Stad Enschede
Werkveld Thuiszorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Uren tot 10
Arbeidsovereenkomst Diverse mogelijkheden
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Functie(s) Adviseur Informatiemanagement
Publicatiedatum 09-03-2023
Reageer voor 30-04-2023
Ingangsdatum 01-03-2023
Nummer 107944
Doorsturen Bekijk PDF

Zorg-Advies Twente

Zorg-Advies Twente heeft 2 afdelingen namelijk Thuiszorg Oost en Intensief begeleid wonen. Zorg-Advies Twente afdeling Thuiszorg Oost is een zorginstelling voor iedereen ongeacht jong of oud, samen of alleen. Het streven is een oprechte zorgverlening na bij de cliënt, waarbij professionaliteit, kwaltiteit en maatschappelijk betrokkenheid onze ondernemingsprincipes zijn. Onze cliënten staan altijd centraal. Wij spelen in op de zorgbehoeften van onze cliënten, door het samenstellen van individuele zorgpakketten, welke op maat worden gesteld. Binnen onze instelling stichting Zorg-Advies Twente is er tevens begeleid wonen mogelijk, het is voor jongeren vanaf 18 jaar welke bekend zijn met grondslag psychiatrie, verstandelijk of slachtoffer van mensenhandel. Vanaf 01-01-2016 hebben wij weer het project slachtoffers van mensenhandel opgepakt. Het doel van begeleid wonen is om deze doelgroep tussen een periode van 12 tot 18 maanden te bevorderen op het gebied van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Naast onze zorgverlening bieden we ook administratieve dienstverlening. Ideaal voor beginnende ondernemers, die met van alles en nog wat te maken krijgen. De fiscus, de BTW, de aangifte, de facturen en de incasso. Ook geven wij ondersteuning op het gebied van juridische dienstverlening zoals bezwaarschriften UWV/CIZ, Wet schuldsanering natuurlijke personen ( WSNP ) en overige juridische zaken. Een doel binnen de organisatie is om de kwaliteit van de zorg hoog in het vandaal te houden. Dit wordt onderhouden door de implementatie van de Harmonisatie Kwaliteitssysteem Zorg (HKZ), welke in 2012 is behaald door Zorg-Advies Twente, te evalueren en te ontwikkelen. Hierbij wordt er jaarlijks toezicht en controle uitgevoerd door een gecertificeerde externe-auditor vanuit TUV.

Meer over Zorg-Advies Twente