Coronabanen Zorg worden voor de tweede keer verlengd

16-12-2021

Op 14 december maakte het ministerie van VWS via een kamerbrief bekend dat er een derde ronde van de coronabanen Zorg (COZO) komt. In totaal wordt hiervoor 47,5 miljoen euro uitgetrokken.

Vorige week heeft het samenwerkingsverband van werkgeversverenigingen RegioPlus (waaronder WGV Zorg en Welzijn), aan het ministerie geadviseerd om de mogelijkheid tot extra ondersteuning in de sector door coronabanen ook na 31 december voort te zetten.

WGV heeft hiervoor advies gevraagd bij de regiovertegenwoordigers van de Raad van Advies. Zij hebben allen positief gereageerd.

Het ministerie heeft dit advies ter harte genomen. Gezien de korte doorlooptijd is ervoor gekozen bij de inrichting van het geheel zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eerste twee rondes van coronabanen. Deze week worden verdere details hieromtrent uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is, evenals in de eerste twee rondes, een subsidie van maximaal 120% van het wettelijk minimumloon, waar ook toeslagen en sociale lasten in worden meegenomen. Bovendien wordt wederom gekeken of via de Nationale Zorgklas scholing kan worden aangeboden om de tijdelijke werknemers op te leiden.

Er volgt nog een gesprek met het ministerie over mogelijkheden om bestaande coronabanen met deze nieuwe regeling te verlengen en, in aansluiting op de behoefte van het veld, te kijken naar een mogelijke uitbreiding van de functies die met deze subsidie kunnen worden gefinancierd.

Mooi nieuws voor onze Taakbrigades
Dit betekent dat ook de financiering van de WGV Taakbrigades uit de coronabanen subsidie kan worden betaald en dat niet behoeft te worden aangeklopt bij de gemeenten voor additionele subsidie.

De Taakbrigades kunnen nu in de crisis worden ingezet maar is ook een belangrijk voorschakeltraject voor de BBL opleiding.

Tijdens de pilot zijn vrijwel alle zij-instromers doorgestroomd naar de BBL.

Meer informatie