De Nationale Zorgklas

25-05-2020

De Nationale Zorgklas is een initiatief vanuit Actiz. De Mbo Raad, NRTO en RegioPlus (de landelijke koepel van werkgeversorganisaties) zijn actief betrokken. Het idee dat in corona tijd is ontstaan, is om snel een digitaal opleidingsplatform voor de zorg mogelijk te maken. De Nationale Zorgklas is een landelijk platform waar laagdrempelig spoedcursussen, trainingsprogramma’s en coaching wordt aangeboden om mensen in deze crisistijd snel op te leiden om inzetbaar te zijn voor de zorg.

In eerste instantie gaat het om crisisscholing. Scholing die nodig is om mensen zonder specifieke zorgachtergrond binnen een zo kort mogelijke tijd voor te bereiden op het werken in de zorg. Binnen de Nationale Zorgklas doorlopen de kandidaten een verkorte route (binnen 1 à 2 weken) om op de werkvloer, als aanvulling op regulier personeel, ingezet te kunnen worden. Het is geen volledige opleiding, maar puur basisdelen uit de opleiding voor helpende. Het gaat dan om de volgende 5 thema’s: 

  1. Covid 19 
  2. ADL 
  3. Hygiëne 
  4. Dementie
  5. Voeding 

De basisdelen zijn wel onderdeel van het reguliere curriculum van de opleiding tot helpende, en hebben dus voor de cursist waarde op het moment dat deze de volledige opleiding wil gaan doen en kan dan tot vrijstellingen leiden. 

De scholingen worden digitaal verzorgd door docenten vanuit meerdere ROC’s en bestaan uit E-learning en begeleiding en coaching op afstand. Vanuit het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn is Deltion aangehaakt bij dit initiatief.  

De bedoeling is dat de Nationale Zorgklas op termijn ook scholing gaat verzorgen voor niveau 3.  

Een cursist kan zich alleen aanmelden voor de Nationale Zorgklas als deze al een (beoogd) werkgever heeft. Deelname aan de Nationale Zorgklas is niet gratis, de kosten komen voor rekening van de werkgever. Vanuit het ministerie is aangegeven dat de kosten voor de leergang binnen de kaders van het SectorplanPlus vallen en voor die organisaties die een aanvraag gedaan hebben dus meegenomen kan worden in de declaratie. 

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met Jan Wiggers: [email protected]. Vragen worden waar nodig meegenomen in de klankbordgroep Nationale Zorgklas waar Jan zitting in neemt.  
Meer informatie leest u in deze folder , of vindt u op www.nationalezorgklas.nl.