Landelijk uitstroomonderzoek: Relatief weinig medewerkers verlaten sector zorg en welzijn

02-11-2021

Het percentage medewerkers dat de zorg- en welzijnssector verlaat is lager dan in de meeste andere sectoren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek op 27 oktober jl. heeft gepubliceerd.

Van de medewerkers in zorg en welzijn verliet 9% tussen 31 maart 2020 en 31 maart 2021 de sector. Dit percentage is het laagste van de afgelopen jaren, passend in een heel licht dalende trend. In alle sectoren samen verliet in diezelfde periode gemiddeld 18,3 % van de medewerkers de sector waarin ze werkzaam waren.

Van de medewerkers in zorg en welzijn verliet 9% tussen 31 maart 2020 en 31 maart 2021 de sector. Dit percentage is het laagste van de afgelopen jaren en past in een licht dalende trend.  In alle sectoren samen verliet in diezelfde periode gemiddeld 18,3 % van de medewerkers de sector waarin ze werkzaam waren.

Binnen de sector zorg en welzijn is sprake van een aanzienlijke mobiliteit. De resultaten van het digitaal uitstroomonderzoek van RegioPlus laten zien dat het grootste gedeelte (78%) van de cliëntgebonden werknemers in zorg en welzijn die hun werkgever verlaten in de sector blijven werken.

Van de cliëntgebonden medewerkers in zorg en welzijn die wisselen van baan doet 64% dat in de eerste 5 jaar van hun dienstverband, zo blijkt uit het uitstroomonderzoek. Slechts 11% van de baanwisselaars heeft in totaal minder dan 2 jaar werkervaring in de sector zorg en welzijn en 50% heeft meer dan 10 jaar werkervaring. De top 5 genoemde vertrekredenen van vóór de coronapandemie blijft ook de top 5 van vertrekredenen tijdens de crisis. Het gebrek aan loopbaanmogelijkheden wordt door bijna 1 op 5 (19,8 %) vertrekkende medewerkers genoemd als reden, net als te weinig uitdaging in de werkzaamheden (18,6%).

Uit de cijfers van 2020 bleek dat de uitstroom van personeel dat daadwerkelijk de sector zorg en welzijn verlaat, lager ligt voor het cliëntgebonden personeel dan voor niet-cliëntgebonden medewerkers. Van de vertrekkende verpleegkundigen bleef bijvoorbeeld ruim 85% actief binnen de sector. Beter communiceren en luisteren door direct leidinggevenden blijft het belangrijkste advies aan organisaties om personeel te behouden.

Het landelijk uitstroomonderzoek
De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor de werkomstandigheden binnen zorg en welzijn en de negatieve gevolgen daarvan voor de uitstroom van personeel. Voor effectief beleid tegen ongewenst verloop is een gedegen analyse op regionaal niveau nodig. Gedetailleerde informatie over de uitstroom en de achterliggende beweegredenen zijn hierbij onontbeerlijk. 

Om meer inzicht te krijgen in uitstroom van zorg- en welzijnspersoneel is in april 2019 een groot landelijk doorlopend uitstroomonderzoek gestart. Doel van het onderzoek is meer inzicht in ongewenst verloop, zodat er zowel op organisatie- als op samenwerkingsniveau gerichte acties voor behoud van personeel genomen kunnen worden. Er doen steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties mee aan het onderzoek.

Wilt u als organisatie helder inzicht in de uitstroomredenen van uw oud-medewerkers? En wilt u de resultaten kunnen vergelijken met die van andere organisaties in uw branche of regio, of met de landelijke resultaten? Doe dan mee aan het uitstroomonderzoek.

Vragen?
Neem contact op met beleidsmedewerker Johan Stubbe, telefonisch via 088 255 6650 of per e-mail.